O nás

 Gynekológia

 Detská gynekológia

 Ultrazvuk

 Reprodukčná medicína

Prenascan

 Ordinačné hodiny

Informácie pre pacientov

 Galéria

 Galéria

 MUDr. Peter Feldmár, Ph.D   

VZDELANIE

 • 1992- 1996 Gymnázium Dunajská Streda
 • 1996- 2002 Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava,  Slovensko
 • Atestácia - špecializácia v odbore gynekológia a pôrodníctvo, 24.5.2005, IPVZ, Praha
 • Atestácia - špecializovaná spôsobilosť v odbore gynekológia a pôrodníctvo, 22.4.2008, IPVZ, Praha
 • Obhajoba dizertačnej práce (na téma „Optimalizácia včasnej diagnostiky a prevencie OHSS“) doktorandského štúdia vo vednom odbore gynekológia a pôrodníctvo, 11.12.2009 – philosophiae doctor, LFUK, BRATISLAVA
 • Atestácia - Špecializovaná spôsobilosť v odbore reprodukčná medicína, 3.12.2009, PRAHA
 • Certifikát  Fetal Medicine Foundation, London pre screeningový ultrazvuk v 1. trimestri + audit od r. 2010 obnovované ročne vrátane auditu
 • 2011 Certifikáty od Fetal Medicine Foundation, London pre echokardiografické vyšetrenie plodu + morfoligický ultrazvuk 20. týždeň
 • 2013 Český certifikát – Superkonziliárne ultrazvukové vyšetrenie v priebehu prenatálnej starostlivosti
 • 5/2017 špecializačná skúška - Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve – doplnenie gynekologickej časti ultrazvukov – pre uznanie špecializácie v SR
 • 6/2018 špecializačná skúška – Pediatrická gynekológia

 

ZAHRANIČNÉ STÁŽE A KURZY

 • 1. Chirurgická klinika, SOTE (Semmelweisova universita), Budapešt, MAĎARSKO ( Júl, 1999)     
 • Ortopedická klinika, AZG Groningen, HOLANDSKO (Júl, 2000)      
 • Gynekologicko a pôrodnická klinika, Assaf Harofe Medical Centre, IZRAEL (August, 2000)
 • Subfertility and Reproductive Endocrinology course, RCOG, London 27-29.4.2009
 • Assisted Conception course, RCOG, London,  30.4.-1.5.2009
 • Kurz in vitro maturácie oocytov, Moskva, Rusko, 10.2010  
 • Kurz in vitro maturácie oocytov, McGill University, Montreal, Kanada, 5.2011 
   
ZAMESTNANIE
 • NsP Dunajská Streda, Veľkoblahovská, Dunajská Streda,  2.9.2002-28.2.2003
 • Gynekologicko – porodnická klinika FN Motol (Karlova univerzita), Praha , Česká Republika  12.03.2003-28.02.2010
 • Gennet sro-  Centrum fetálnej medicíny a reprodukčnej medcíny, PRAHA, 1.4.2010-31.12.2011
 • Sanatórium KOCH– konziliárne ultrazvuky, fetálna medicína 2012-2015
 • HIPOKRATES DS s.r.o, Dunajská Streda, gynekologicko-pôrodnická ambulancia od 1.1.2012 dodnes
   
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ A PREDNÁŠKY
 • Halaška, M.G., Vlk, R., Feldmar, P., Hrehorcak, M., Krcmar, M., Mlcochova, H., Mala, I.,
 • Rob, L.: Predicting term birth weight using ultrasound and maternal characteristics. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 2006 Sep-Oct, 128 (1-2), s. 231-235. IF: 1,432
 • Feldmár, P., Korbeľ, M., Hrehorčák, M., Rob, L., Halaška, M., Teslík, L., Vlk, R.: Súčasné možnosti včasnej diagnostiky a prevencie ovarálneho hyperstimulačného syndrómu. Slov. Gynek. Pôrod. 14, 2007, č. 1, s. 23-30.
 • Binder, T., Záhumenský, J., Feldmár, P., Dvorská, M., Zmrhalová, B.: Intravenózní aplikace léčebného přípravku trojmocného železa při léčbě poporodní anémie, Čes. Gynek. 72, 2007, č. 3, s. 169-174.
 • Halaška, M., Strnad, P., Chod, J., Malá, I., Nováčková, M., Stankušová, H., Kolařík, D., Feldmár, P., Rob, L.: Detekce pooperačního lymfedému u pacientek s karcinómem prsu, Čes. Gynek. 72, 2007, č. 4, s. 298-304.
 • Feldmár, P., Hrehorčák, M., Korbeľ, M., Malá, I., Šuchová , K., Halaška, M., Chmel, R., Rob, L.: Analýza bioimpedance – nová metoda v predikci ovariálního hyperstimulačního syndromu? Čes. Gynek. 74, 2009, č. 1, s. 8-12.
 • Feldmár, P.: Komentář: Výběr slova po těhotenské ztrátě, Gynek. po promoci, 9, 2009, č. 3, s. prijaté v tlači, ISSN: 1213-2578
 • Šuchová, K., Obrtlíková, P., Binder, T., Halaska, M., Feldmár, P., Špálová, I., Sucharová, E., Rob, L., Trnĕný, M.: Burkitt lymphoma in pregnancy – case report,Ceska Gynekol. 2010 May;75(3):248-51.

 

Abstrakty v časopisoch

 • Hrehorčák, M., Feldmár, P., Halaška, M. J., Vlk, R., Rob., L.: Does body impedance correlateswith body fl uid redistribution in patiens with developing OHSS? Fertil. Steril., Vol. 90, suppl. 1, sep. 2008, s. 82, ISSN 0015-0282 IF: 3,114
 • Feldmár, P., Hrehorčák, M., Korbeľ, M., Šuchová, K., Malá, I., Halaška, M., Rob, L.: The signifi cance of alfa2 macroglobulin in prediction and early detection of ovarian hyperstimulation syndrome. Abstracts of the 25th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology. Hum. Reprod., Vol. 24, suppl. 1, July 2009, ISSN 0268-1161, IF: 3,543
 • Macek, M., Feldmár, P., Klučková, H., Hrehočák, M., Diblík, J., a kol.: FSH-R polymorphism in sever types of OHSS (type III and IV/V): results of Czech pilot study. Hum. Reprod 2010, 25 (supplI):i323.
 • Feldmár, P., Hrehorčák, M., Korbeĺ, M., Hynek, K., Šuchová, K., Teslík, L., Halaška, M., Rob, L.: Využití alfa 2 makroglobulinu v časné diagnostice a predikci ovariálního hyperstimulačního syndromu, Prakt. Gyn., S4, 2008, s. 282-283.

 

Prednášky a postery 

 • M.G. Halaška, R. Vlk, P. Feldmár, M. Hrehorčák, M. Krčmár, I. Malá, L. Rob: Prediction of term birth weight based on ultrasound and maternal characteristics. XX. European Congress of Perinatal and Neonatal Medicine, Praha 24. - 27. 05. 2006, FC-04-004
 • Feldmár, T., Schwarz, J., Feldmár, P., Šalotková, A., Foldes, K.: Inkompletné zdvojenie maternice a pošvy (kasuistika). IX. Konferencia Sekcie gynekologie detí a dospievajúcich SGPS a XXXV. Konferencia Sekcie gynekologie detí a dospievajúcich ČGPS J. E. Purkyně, Dunajská Streda, 2. 6. - 4. 6. 2005
 • Feldmár, T., Schwarz J., Feldmár, P., Šalotková A., Foldes, K.: Syndróm inkompletného zdvojenia maternice a pošvy s apláziou obličky. XIII. Kongres SGPS SLS, Trstená, Slovenská Republika, 8. – 10. 06. 2006
 • Feldmár, P., Hrehorčák, M., Korbeľ, M., Hynek, K., Rob, L., Halaška, M., Šuchová, K.: Význam multifrekvenční bioelektrické analýzy impedance (MFBIA) v diagnostice ovariálního hyperstimulačního syndromu.Česko - Slovenská konference reprodukční gynekologie, 16. Sympozium asistované reprodukce, Brno 22. - 23. 11. 2006
 • Hrehorčák, M., Krečmerová, M., Feldmár, P., Hynek, K., Uhrová, E., Halaška, M., Šuchová, K., Rob, L.: Těžká forma OHSS – intenzivní péče – kasuistiky. Česko -Slovenská konference reprodukční gynekologie, 16. Sympozium asistované reprodukce, Brno 22 - 23. 11. 2006
 • Feldmár. P, Hrehorčák, M., Korbeľ, M., Malá, I., Hynek, K., Halaška, M., Šuchová, K.: Využitie multifrekvenčnej bioelektrickej analýzy impedancie na včasnú diagnostiku ovariálního hyperstimulačného syndrómu. XIV. kongres SGPS SLS, Poprad, Slovensko 31. 5. - 2. 6. 2007
 • Binder T., Feldmár P., Záhumenský J., Dvorská M., Zmrhalová B.: Intravenózní aplikace léčebného přípravku trojmocného železa při léčbě poporodní anémie. XIV. kongres SGPS SLS, Poprad, Slovensko, 31. 5. - 2. 6. 2007
 • Feldmár, P., Hrehorčák, M., Korbeľ, M., Halaška, M., Hynek, K., Šuchová, K., Brejchová, M., Teslík, L., Rob, L.: The signifi cance of MFBIA in early detection and prevention of ovarian hyperstimulation syndrome. 14th World Congress on IVF & 3rd World Congress on IVM - Montreal, Canada, September 15 - 19, 2007
 • Hrehorčák, M., Feldmár, P., Halaška, M. J., Vlk, R., Rob., L.: Does body impedance correlateswith body fl uid redistribution in patiens with developing OHSS? ASRM 2008 Annual Meeting, 8. - 12. 11. 2008, American Society for Reproductive Medicine, 64th Annual Meeting, Moscone Convention Center, San Francisco, California
 • Feldmár, P., Hrehorčák, M., Korbeĺ, M., Hynek, K., Šuchová, K., Teslík, L., Halaška, M., Rob, L.: Využití alfa 2 makroglobulinu v časné diagnostice a predikci ovariálního hyperstimulačního syndromu, Česko-slovenská konference reprodukční gynekologie, 18. Sympozium asistované reprodukce, Brno, Česká Republika 19 - 20. 11. 2008
 • Feldmár, P., Hrehorčák, M., Korbeľ, Šuchová, K., Mala, I., Šuchová, K., Halaška, M., Rob, L.: The significance of alfa2 macroglobulin in prediction and early detection of ovarian hyperstimulation syndrome. 25th Annual Meeting of ESHRE - Amsterdam 2009, Holandsko, 28. 6. - 1. 7.2009
 • P. Feldmar, M. Macek Sr, H. Kluckova, M. Hrehorcak, J. Diblik, P. Paulasova, M. Turnovec, S. Vilimova, M.Macek Jr: THE RELATIONSHIP OF THE FSH-R POLYMORPHISM TO MODERATE AND SEVERE TYPES OF OHSS IN CZECH WOMEN, WORLD CONGRESS, WORLD ASSOCIATION OF  REPRODUCTIVE MEDICINE, Moscow 10.2010,
 • P. Feldmár, M. Daněk, M. Brandejská, L. Vykysalá, A. Langerová, S. Lovasová: Ultrazvukem řízená perkutánní, transabdominální punkce oocytů u pacientky s transpozicí vaječníků. 9. česko-slovenská konference Reprodukční gynekologie, Jubilejní 20. sympozium Asistované reprodukce, 9. – 10. listopadu 2010, Brno 2010
 • Vlastimil Weber, Peter Feldmár, Milada Brandejská, Josef Míka: In vitro maturace oocytů state of the art, 10. česko-slovenská konference Reprodukční gynekologie, 21. sympozium Asistované reprodukce, 8. – 9. listopadu 2011, Brno
 • Peter Feldmár, Tibor Feldmár, Vladimír Cupaník: PCOS v adolescencii perspektíva do obdobia fertility. Českosloveský kongres detskej gynekológie. Turčianske Teplice, 22.-24.3.2012
 • Peter Feldmár: Myómy a poruchy reprodukcie, Klinická prax v gynekológii 19.2.2013 Žilina, 21.2.2013 Nitra, 26.2.2013 Bratislava, 28.2.2013 Košice, 5.3.2013 Zvolen
 • Peter Feldmár: Poruchy plodnosti z pohľadu ambulantného gynekológa, gynekologická starostlivosť o ženu a matku, Jasná, 26.4.2014  
 • Peter Feldmár, Tibor Feldmár: Možnosti ovplyvnenia imunologických faktorov plodnosti, Kongres gynekologickej endokrinológie, 4.11.-5.11. 2016
 • Peter Feldmár: 5 ročné skúsenosti s využitím UPA v liečbe myómov maternice v SR, Gynekologická starostlivosť o ženu a matku, Zvolen 14.10.2017 
 • Peter Feldmár: Úloha detskej gynekológie v ochrane budúcej fertility pri závažných ochoreniach v detskom a adolescentnom veku, Konferencia gynekológie detí a dospievajúcich, s medzinárodnou účasťou,  Bratislava, 26-28.4.2018 
 • Peter Feldmár: Úloha detskej gynekológie v ochrane budúcej fertility pri závažných ochoreniach v detskom a adolescentnom veku, Pracovná konferencia detskej kliniky LFUK a NÚDCH s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 11-12.10.2018
 • Peter Feldmár, Tibor Feldmár, Zuzana Nižňanská: Možnosti zachovania fertility pri závažných ochoreniach v pediatrickej gynekológii. VI. spoločnej konferencia Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS a Českej gynekologicko-pôrodníckej  spoločnosti  ČLS JEP, 20.6-23.6.2019, Hradec Králové

 

CITÁCIE

 • Feldmár, P., Korbeľ, M., Hrehorčák, M., Rob, L., Halaška, M., Teslík, L., Vlk, R.: Súčasné možnosti včasnej diagnostiky a prevencie ovarálneho hyperstimulačného syndrómu. Slov. Gynek. Pôrod. 14, 2007, č. 1, s. 23-30.
 • Maršík, L., Války, J., Hrúzik, P., Ďurechová, A., Černáková, I.: Vývoj asistovanej reprodukcie v SR. Gynekol. prax, 2009, 7, č. 1, s. 41-45.
 • Feldmár, P., Hrehorčák, M., Korbeĺ, M., Hynek, K., Šuchová, K., Teslík, L., Halaška, M., Rob, L.: Využití alfa 2 makroglobulinu v časné diagnostice a predikci ovariálního hyperstimulačního syndromu, Prakt. Gyn., S4, 2008, s. 282-283.
 • Maršík, L., Války, J., Hrúzik, P., Ďurechová, A., Černáková, I.: Vývoj asistovanej reprodukcie v SR. Gynekol. prax, 2009, 7, č. 1, s. 41-45.
 • Macek, M., Feldmár, P., Klučková, H., Hrehočák, M., Diblík, J., a kol.: FSH-R polymorphism in sever types of OHSS (type III and IV/V): results of Czech pilot study. Hum. Reprod 2010, 25 (supplI):i323.
 • Altmäe, S., Hovatta, O., Stavreus-Evers, A., Salumets, A.: Genetic predictors of controlled ovarian hyperstimulation: where do we stand today? Human Reproduction Update, Vol. 17, (6), s. 813-828, 2011
   

REFERENCIE

 • Prof. Ian Bukovsky, Director, Department of  Obstetrics and Gynecology, Assaf Harofe Medical Centre, Zerifin, Beer Yaacov 70300, Affiliated with Sackler School of Medicine,

 • Tel Aviv University

 • Prof. Lukáš Rob, CsC, prednosta Gynekologicko- pôrodnickej kliniky FN Motol, Praha

 • As. MUDr. Radovan Vlk, vedúci lekár centra fetálnej medicíny, FN Motol, Praha

 • Prim. MUDr. Smetanová Dagmar, CsC, vedúca lekárka centra fetálnej medicíny Gennet, Praha

 • Prim. MUDr. Milada Brandejská, vedúca lekárka centra reprodukčnej medicíny, gennet, Praha  


 Copyright  - HIPOKRATES DS

web design PETER STERN    grafik design REKA SZAKALL